Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Rekrutacja

Najczęściej zadawane pytania


      1. Do jakich klas/ grup prowadzą Państwo nabór w roku szkolnym 2021/2022?

Tegoroczny nabór prowadzony jest do oddziału przedszkolnego specjalnego oraz do pierwszych klas - integracyjnej i specjalnej.


     2. Jak liczne są klasy integracyjne oraz klasy specjalne?

Klasa integracyjna liczy do 20 uczniów, w tym 5 miejsc przeznaczonych jest dla uczniów z niepełnosprawnością.  W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia – oligofrenopedagog.

Klasy specjalne liczą do 4 osób, uczą się w nich dzieci z jednym typem niepełnosprawności np. z niepełnosprawnością intelektualną lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej szkole do klas specjalnych uczęszczają głównie uczniowie z autyzmem.

Uczniowie mają możliwość kontaktu z innymi uczniami nie tylko na przerwach, ale także w różnych sferach działalności szkoły: podczas wspólnych uroczystości okolicznościowych, spotkań integracyjnych, turystyki, zajęć artystycznych itp.


      3Jakie zajęcia specjalistyczne i dodatkowe oferuje szkoła?

Uczniowie na podstawie posiadanych orzeczeń oraz opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne pozostają pod stałą opieką psychologa i pedagoga szkolnego ponad to odbywają się zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne oraz wiele zajęć dodatkowych. 
W tym roku szkolnym są to „Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty”, „Po nitce do kłębka”, „Geografia bez tajemnic”Język francuski”, „Eko-plastyka”,Sensoplastyka”, „Piórkiem pisanenauka kaligrafii”, „Kreatywne obieranki”, „Zabawy na sportowo”, „Teatr bez tajemnic”, „Wygibasy trzeciej klasy”, „Plastyka dla smyka”, „Sportowa ferajna”.


      4. Jak zapisać dziecko do Państwa szkoły?

Tegoroczne postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego specjalnego w terminie od 16.03.2021r. do 30.03.2021r.  Natomiast do klas pierwszych integracyjnych oraz specjalnych od 12.04.2021. do 30.04.2021r. Wszelkie terminy oraz szczegóły przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego znajdą Państwo klikając w poniższy link.


 

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty


Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71