Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 68 w Poznaniu w związku z wystąpieniem epidemii od 1 września 2020 roku

 

 

 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 68 w Poznaniu obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

 

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo).

 

 

 

 

 

 1. I.                    Organizacja pracy w szkole.

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w SZKOLE, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.
 3. Szkoła pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00, przy czym:

1)     Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30;

2)     Biblioteka szkolna pracuje  w poniedziałek od 7:30 do 15:00, we wtorek od 8:00 do 14:15, w środę od 8:00 do 15:00, w czwartek do 8:00 do 13:00, w piątek od 7:00 do 11:45 nie jest dostępna dla osób spoza szkoły;

3)     Gabinet pielęgniarki działa w dniach, godzinach: od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:05.

4)     Sekretariat pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00;

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka/higienistka szkolna lub wyznaczony pracownik.
 2. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz  pracownicy w częściach wspólnych muszą zakrywać usta i nos pomimo, że nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Niniejsze Procedury zakładają noszenie maseczek z powodu ograniczonej przestrzeni
  w budynku szkoły i utrudnieniami zachowania dystansu od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych.
 5. Noszenie maseczek w częściach wspólnych szkoły nie dotyczy dzieci
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 6. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, pomieszczeniu, w którym odbywa się spożywanie posiłku, szatni, na świetlicy.
 7. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać tylko w przedsionku szkoły, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust. Informacja dotycząca miejsc, w których mogą przebywać osoby spoza szkoły zamieszczona jest na drzwiach wejściowych do szkoły.
 8. Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

 

 

 1. Szkoła zapewnia:

 

1)     Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń szkoły,  boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;

2)     Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzach w pomieszczeniach,
w których odbywają się zajęcia i w szatni, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;

3)     Bezdotykowy termometr, który należy go dezynfekować po każdym użyciu;

4)     Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;

5)     Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk;

6)     Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.

 

 1. Dyrektor:

 

1)     Zaznajamia pracowników oraz rodziców za pomocą poczty e-dziennika uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.

2)     Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;

3)     Opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka;

4)     Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;

5)     Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;

6)     Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

7)     Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;

8)     Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania – hybrydowy (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków komunikacji na odległość;

9)     Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;

10) Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;

11) Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na niej dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi;

12) Jeśli jest taka możliwość, pracownikom administracji powyżej 60 roku życia i z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zleca wykonywanie pracy zdalnie;

13) Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);

14) Zapewnia uczniom i pracownikom dostęp do wody pitnej  zgodnie z Zasadami udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno - sanitarne opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego - https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/2015-wytyczne-dla-źródełek-i-fontann-wody-do-picia_PZH-przypis-GIS_2017.pdf.

15) Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.

 

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 

1)     Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

 1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. Unikania skupisk ludzi,
 4. Unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 5. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)     Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)     Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;

4)     Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);

5)     Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu;

6)     Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się na korytarzu na odpady zmieszane;

7)     Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

8)     Personel kuchenny oraz pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.

 

 1. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

1)     Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2)     Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów,
w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;

3)     Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;

4)     Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

5)     Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także
w czasie zajęć wychowania fizycznego;

6)     Dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim tornistrze/plecaku/torbie.

7)     Dbają o to, by uczniowie nie zostawiali książek, ćwiczeń na terenie placówki.

8)     Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji.

9)     W przypadku gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć (nie dotyczy uczniów ze spe oraz
z niepełnosprawnościami), przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do tornistra/plecaka/torby oraz nie wyciągania ich do czasu zakończenia zajęć
w szkole przez ucznia;

10) Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;

11) Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.

12) Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.

13) Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących
w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Ten fakt odnotowuje w dzienniku elektronicznym.

14) Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut.

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz:

 

1)     Pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m;

2)     Książki i inne materiały wydają bezpośrednio osobie zamawiającej;

3)     Odkładają zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkładają je na półkę zgodnie
z pierwotnym ich układem.

4)     Pilnują, aby uczniowie nie wchodzili między regały z książkami i nie korzystali z książek  oraz innych materiałów (również pracownicy), które odbywają 48 godzinną kwarantannę;

 

 1. Osoby sprzątające w placówce:

 

1)     Pracują w rękawiczkach;

2)     Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

3)     Dezynfekują toalety – co najmniej  raz dziennie, po każdym dniu pracy szkoły;

4)     Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;

5)     Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę;

6)     Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:

 1. ciągi komunikacyjne – myją;
 2. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, klawiatury komputerów, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
 3. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują;
 4. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych
  w wyznaczonych miejscach;

7)     Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;

 1. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;
 2. Wypełniają Kartę codziennych prac porządkowych pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń, co odnotowuje na Karcie monitoringu czystości pomieszczenia – załącznik nr 3 do Procedur.

 

 1. Woźny/pracownik pracujący na portierni:

 

1)     Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła);

2)     Pilnuje, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły, a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jeśli mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki;

3)     Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra.

 

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły

 

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, mobiDziennik, MS Teams.
  W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
  1. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.
  2. W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie ad hoc
   z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego umawiania się, z zachowaniem zasad opisanych w ust. 6.
  3. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejść szkoły.
  4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera wychowawca klasy i uzupełnia w dzienniku elektronicznym oraz podaje w sekretariacie szkoły. W razie zmiany w ciągu roku szkolnego procedura j.w.
  6. Z pielęgniarką̨ szkolną/higienistką rodzic/opiekun prawny może kontaktować się̨ telefonicznie pod numerem telefonu 618234371 w godzinach jej pracy  oraz bezpośrednio w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3, 4.
  7. Do kontaktu ze szkołą w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19), wyznacza się następujący numer telefonu 618234371. Powyższy numer telefonu jest również opublikowany na stronie internetowej szkoły www.
  8. Kontakt z pracownikami świetlicy możliwy jest w godzinach od 15:00 do 16:30 pod numerem telefonu 61234371 oraz przez e-dziennik.
  9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

 

 

Procedura wyboru formy kształcenia

 1. Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego
  na obszarze Powiatu Miasto Poznań, na terenie, którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa
  nr  68 w Poznaniu
 2. W zależności od tego, czy Powiat Miasto Poznań, na terenie, którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa 68 w Poznaniu, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie
  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 1. W sytuacji niezaliczenia Powiatu do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
  i placówek oświatowych.
 2. W przypadku zaliczenia Powiatu do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję
  o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1)     mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

2)      kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia Powiatu do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję
  o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
 1. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych.
 4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 5. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice
  i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły: jest to przedsionek przy drzwiach głównych.
 1. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić
  do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2)     dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,

3)     dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,

4)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

 1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy
  i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 2. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu
  do dezynfekcji rąk.
 1. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 2. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon, dziennik elektroniczny itp.
  Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

 

Procedura korzystania z szatni

 

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie.
 4. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie w szafce w szatni po przyjściu do szkoły
  i odbierają je po skończonych zajęciach.
 5. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży wierzchniej. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię.
 6. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są do unikania ścisku.
 7. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się
  w tym pomieszczeniu.
 8. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej.
 9. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni.
 10. Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela dyżurującego przy szatni.
 11. W trakcie zajęć dydaktycznych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko korzysta z szatni tylko w celu odbioru swojego nakrycia wierzchniego.
 12. W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie także korzystają z szatni, przestrzegając zasad określonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Przy wejściach głównych do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły.
 4. Dozowniki z mydłem  znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
 5. Na korytarzach, przy wejściu na klatkę schodową na każdym piętrze znajdują się dozowniki z płynem dezynfekcji rąk dla uczniów i pracowników szkoły.
 6. W każdej sali lekcyjnej na biurku nauczyciela, znajduje się dozownik z płynem
  do dezynfekcji rąk i powierzchni sprzętów używanych w sali.
 7. Przy każdym dozowniku zamieszczona jest instrukcja dezynfekcji rąk.
 8. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemników z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 9. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące
  do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta
  i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 10. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania, ·co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
  i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków.
 11. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień zawieszonym na drzwiach pomieszczeń (załącznik nr 2
  do Zarządzenia nr 1/2020/2021).
 12. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest
  do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 13. Wyznaczony przez dyrektora pracownik (kierownik gospodarczy) dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
  w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
 14. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 15. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 16. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
  lub dezynfekować.
 18. Należy wietrzyć salę, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły,
  w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

§ 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie[1] przeznaczone do odizolowania osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej: „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby zakaźnej COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający z zastosowaniem wszystkich niezbędnych środków ochrony osobistej.

§ 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.
 2. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni zostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić na numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19, przebywając
  na stanowisku pracy, powinien niezwłocznie udać się do izolatki, jednocześnie informując
  o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom (zachowując środki bezpieczeństwa, powiadomić innego pracownika, który przejmie opiekę nad uczniami,
  np. za pomocą telefonu komórkowego).
 4. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie,
  że jest zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły. Odnośnie uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

 1. W przypadku ucznia przejawiającego objawy choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, by ustalić dalsze postępowanie.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby zakaźnej COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

 

 

§ 5

Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby zakaźnej COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów choroby zakaźnej COVID-19 dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także pozostaje w ścisłym kontakcie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, by ustalić dalsze postępowanie.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz, w niezbędnym zakresie, uczniów.

 

 

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia uczniowie tych samych klas rozpoczynali zajęcia o zbliżonej godzinie, co ma na celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas w szkole.
 4. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
  na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 6. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Uczniowie przy wejściu na salę zachowują zasadę dystansu społecznego oraz obowiązkowo dezynfekują ręce lub myją wodą z mydłem.
 8. Dzieci korzystają z szatni w sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania
  w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
 9. Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących w przebieralniach w celu sprawniejszej dezynfekcji
  i wietrzenia szatni.
 10. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.
 11. Zajęcia na basenie odbywają się zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem pływalni.
 12. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna itp.).
 13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
  nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 14. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.
 15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki i rzeczy.
 16. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.
 17. Jeżeli istnieją ku temu możliwości kadrowe, do jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 18. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 19. Każdy uczeń ma wyznaczoną w sali i opisaną swoją ławkę.
 20. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 21. Wyżej wymienione zasad dotyczą również zajęć pozalekcyjnych.

 

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min.
 4. W klasach niewymienionych w ust. 3 przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć przyjętym odrębnym zarządzeniem.
 5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się przebywanie przez uczniów w czasie przerw  na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 7. Korytarze oraz obszary wymienione w ust. 5 są podzielone odrębnym zarządzeniem dyrektora na strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie przypisanego do danej strefy oddziału, z zastrzeżeniem ust. 9.
 8. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych
  do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.
 9. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału
  (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.
 10. W przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych takich jak szatnie, nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualna
  w stopniu umiarkowanym  należy stosować maseczki na terenie szkoły.
 11. Przy zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia na terenie szkoły nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy.

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.
 3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
 4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:

a)      stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,

b)     w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie
tej samej grupy,

c)      w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z pkt 1 i 2 dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych.

 1. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest
  do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
  1. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
  2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
  3. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę.
  4. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.

 

 

 

Procedura w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej komunikacji pomiędzy pracownikami pedagogicznymi, a wicedyrektorami i administracją szkoły.

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu, za podstawową formę kontaktu uznaje drogę elektroniczną:
 • z wicedyrektorami sprawy należy kierować na adres mailowy sp68@vp.pl
 • z kierownikiem gospodarczym: kierownikgospodarczy@vp.pl
 • z działem księgowości: pos114@interklasa.pl
 • z sekretariatem: sp68@vp.pl
 1. Dopuszczalny jest również kontakt telefoniczny (nr telefonu 618234371) w godzinach pracy odpowiednich komórek merytorycznych.
 2. Sprawy, które wymagają osobistego kontaktu z dyrektorem szkoły, mogą odbyć się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z zachowaniem reżimu sanitarnego

 

 

Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania poprzez mobiDziennik. Procedurę wysyła/udostępnia dyrektor szkoły lub wychowawca danej klasy
z poleceniem dyrektora.Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71