Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Karta dostępności

                                                                                                                  

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 68 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do oficjalnej strony internetowej www.sp68.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11

 

Status strony internetowej pod względem zgodności:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Treści niedostępne

 

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje) nie są uzupełnione o transkrypcję tekstową.

 

 

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 

68 – 688 Poznań

 

Os. Jana III Sobieskiego 102

 

e-mail: sp68@vp.pl

 

http://www.sp68.pl/

 

Wyłączenia

 

 • Grafika będąca dekoracją, wizualnym ożywieniem tekstu nie zawiera, (bo nie musi) opisu alternatywnego
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty są umieszczane w plikach PDF
 • Od czasu wprowadzenia standardów WCAG 2.0. zwracamy szczególną uwagę, aby obecnie wszystkie zamieszczane teksty cechowała:
  • zwiększona wielkość czcionki
  • odpowiednio dobrany krój czcionki - bardziej przyjazny dla czytelnika
  • odpowiednia interlinia
  • właściwy kontrast między tłem, a tekstem
  • odsyłacze zmieniały kolor na kontrastowy
  • wyróżnienie treści, pogrubianie tytułów, nagłówków

 

Skróty klawiaturowe

 

W ramach strony dostępna jest nawigacja umożliwiająca uruchamianie kolejnych elementów strony za pomocą Tab+Enter (każdy element strony jest odpowiednio fokusowany, zaznaczony ramką, nawigacja klawiszem Tab, otwieranie kolejnego elementu klawiszem Enter).

 

Strona posiada

 

 • Podwyższony kontrast
 • Informację o placówce skierowaną do osób niepełnosprawnych
 • Podświetlane linki
 • Mapę strony
 • Jasne tło
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
  • CTRL + F - służy on do wyszukiwania słów w tekście strony
  • CTRL + T - służy do otwierania nowej karty w przeglądarce
  • ALT + HOME - do otwierania zadeklarowanej strony głównej przeglądarki
  • CTRL + TAB - do przechodzenia między kartami przeglądarki
  • ESCAPE - przy otwieraniu strony dla zatrzymania jej ładowania, inaczej STOP
  • F11 - przejście do trybu FULLSCREEN, czyli wyświetlanie stron na pełnym ekranie.

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła Podstawowa nr 68 w Poznaniu

 

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  Obecnie w Szkole Podstawowej nr 68 w Poznaniu odbywa się rozbudowa budynku szkoły. Po zakończonej budowie Szkoła będzie posiadała wszystkie niezbędne dostosowania dla osób niepełnosprawnych(winda, platformy, podjazdy, toalety dla osób niepełnosprawnych, oznaczania korytarzy, oznaczenia sal, itp.) Wejście do Szkoły znajduje się od strony wschodniej budynku poprzez schody dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie posiadamy podjazdu. Uczniowie uczą się w budynku
  w których nie ma  rampy oraz windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wstęp osób postronnych na teren budynków z uwagi na obecną sytuację w kraju został ograniczony.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  W szkole nie uczą się uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich z powodu braku wind i pochylni.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Na terenie  nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/ asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty pod adresem email: sp68@vp.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z firmą Pro Estate Solution sc. M. Liskowiak, J. Jaskulski.
  • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną pod adresem: sp68@vp.pl
  • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
  • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

https://www.rpo.gov.pl/

 

 

 


Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71