Większa czcionka
Większy kontrast
Wersja tekstowa

Informacje dla rodziców

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).


Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).


W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.


Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.


Dyrektor jest odpowiedzialny za powiadomienie rodziców o sposobie i miejscu zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w czasie strajku, w tym wskazanie innych miejsc opieki zorganizowanych przez organ prowadzący (5).Podstawa prawna:

(1)       Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Natodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 t. poz. 69, z późn. zm ).

(2)       Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 t poz. 967, z późn. zm).

(3)       §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r poz. 69, z późn. zm).

(4)       Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm ), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 t. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 t. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z. dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

(5)       Art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm).


 

Zgodnie z decyzją Wydziału Oświaty w Poznaniu, z dnia 5.04.2019 r. informujemy, że w dniach 8-9.04.2019 r. szkolne dowozy zostały odwołane.Kontakt i lokalizacja

Os. Jana III Sobieskiego 102
60-688 Poznań
61 823 43 71